Moto è vita

Statut Kluba Tržaških Turistov

Premessa:
Una traduzione è un’operazione sempre impegnativa: “tradurre è tradire“, sia che si tratti di un testo letterario, che di uno statuto.
La traduzione qui proposta dai soci David Biekar e Andrej Rupel (a cui va il nostro ringraziamento) è una proposta, aperta ad ogni suggerimento e proposta per migliorarla ed avvicinarla il più possibile – nel senso e nello spirito, più che nel significato letterale – al testo originale italiano.

STATUT

 KLUBA TRŽAŠKIH TURISTOV

(CLUB TOURISTI TRIESTINI)

     kot spremenjeno na občnem zboru iz dne 30. septembra 2013

 1. poglavje

   Ime, sedež in geslo

§ 1.

             Ime društva je »Klub tržaških turistov (Club Touristi Triestini)« s sedežem v Trstu (Trieste/Triest), njegovo geslo je: »Gibanje je življenje«.

Društveni grb je zgodovinskega izvora: sestavlja ga ščit, sredi katerega je tržaška helebarda, ki jo na desni in levi strani obdajata črki »T« v objemu črke »C«, katera leži ob njunem vznožju in je obrnjena na hrbtno stran.

 2.poglavje

Cilji.

 § 2.

            Klub tržaških turistov želi spodbujati srednjeevropsko, večkulturno, večnarodno, večjezično ter večversko identiteto mesta Trst in njegovega ozemlja. Društvo ni stranskarsko ali versko opredeljeno, spodbuja kulturo miru, je nepridobitno, njegov obstoj je neomejen. Društvo se ukvarja in spodbuja dejavnosti v javno korist ter se izključno zavzema za uresničitev solidarnosti v družbi. Morebitnih dobičkov ni mogoče deliti članom, niti na neposreden način.

 

§ 3.

            Društvo se ukvarja s turističnimi, izletniškimi, jamarskimi, plezalskimi, reševalnimi, športnimi, kolesarskimi, kulturnimi, znanstvenimi, jezikovnimi, zgodovinskimi, naravoslovnimi, okoljevarnostnimi, zemljepisnimi, kartografskimi, razvedrilnimi, glasbenimi, avtomobilističnimi, plovnimi ter katerokoli drugimi dejavnostmi, katerih namen je dosežek ciljev, navedenih v 2. členu.

§ 4.

            Društvo lahko ustanovi sekcije tudi izven tržaškega mestnega ali pokrajinskega ozemlja.

 

 3.poglavje

Organizacija.

 

§ 5.

            Člani društva so lahko častni, dejanski ali mladinski.

 

§ 6.

            Častne člane lahko imenuje le občni zbor, na predlog odbora.

 

 § 7.

            Dejanski člani so lahko vse osebe, ki se zavzemajo za enake cilje navedene v statutu, ki niso člani drugih društev v nasprotju s cilji statuta, ter so dopolnili 18 let starosti in plačujejo letno članarino.

 

§ 8.

            Mladinski člani so tisti, ki niso še dopolnili 18 let starosti.

 

§ 9.

            Društvo obstaja, dokler ima 20 dejanskih članov, razen v primeru razpustitve s strani pristojnega organa.

4.poglavje

Sprejem v društvo

 § 10.

            Kdor želi postati član, lahko to počne s tem, da ga dejanski član predlaga za novega člana, nato izpolni obrazec za sprejem z osebnimi podatki ter se obveže, da bo spoštoval statut in notranji pravilnik. Ime predlaganega člana bo objavljeno za 15 dni v prostorih oziroma na elektronskih medijih društva, tako da bodo vsi člani seznanjeni in imeli možnost predložiti morebitno pritožbo proti sprejemu predlaganega člana. Sprejem vsakega člana odvisi od glasovanja Odbora. Za sprejem mora predlagana oseba dobiti absolutno večino glasov vseh navzočih članov.

 

§ 11.

            Izid glasovanja, če ugoden, se neposredno sporoči sprejetemu članu; v tem primeru prejme sprejemno pismo, člansko izkaznico in kopijo društvenega statuta ter notranjega pravilnika, s prejemom, se novi član obveže do spoštovanja statuta.

§ 12.

            Če Odbor ne želi sprejeti novega člana, odločtev sporoči članu- predlagatelju. Odbor ni obvezan opravičiti tako odločitev.

 

5.poglavje.

Pravice in dolžnosti članov.

 § 13.

            Letno članarino za dejanske in mladinske člane določa Odbor in je izplačljiva  z enkratnim obrokom.   Neprofitno in v namen samofinanciranja, lahko klub opravi tudi marginalne dejavnosti, ki niso v nasprotju z veljavno zakonodajo.

 

§ 14.

            Vsak član je vezan na društvo za vsaj leto poslovanja, ki poteka od 1. januarja do 31. decembra; če član ni vložil odjave, se članstvo obnovi iz leta v leto. Odjavo je treba pismeno vložiti odboru vsaj tri mesece pred iztekom leta.

§ 15.

            Vsak član ima enake pravice in sicer, v spoštovanju notranjega pravilnika: do udeležitve na vseh dejavnostih, izletih, sestankih in praznovanjih, ki jih prireja Odbor ter do uporabe društvenih prostorov, knjižnice in zbirk.

Vsak dejanski član ima tudi pravico voliti in biti izvoljen v katerokoli funkcijo društvenega predstavništva; ima pravico do vpogleda v vse dokumente, ki se nanašajo na občne zbore, do posredovanja na istih, da sodeluje v razpravah in vzpostavi vprašanja ter predloge.

 

§ 16.

            Vsak član mora sprejeti vse odločitve občnega zbora ali Odbora, se natančno držati določb tega statuta in notranjega pravilnika; spodbujati mora dobro počutje, delovati v sklopu društvenih interesov in sodelovati pri uresničitvi društvenih ciljev. Člani opravljajo svojo dejavnost osebno, prostovoljno, brezplačno in neprofitno.

Člani morajo ravnati v duhu solidarnosti ter pravično, pošteno in v dobri veri.

Dejavnosti, ki jih člani opravljajo v korist društva in za uresničitev društvenih ciljev, v glavnem potekajo prostovoljno in popolnoma brezplačno. V izjemnih primerih društvo lahko zaposli odvisne delavce ali izkoristi usluge avtonomnih delavcev, tudi iz vrst svojih članov.

 

§ 17.

            Dokler ne poravna  dolga, se članu, ki v teku enega polletja ni izplačal letne članarine, odvzamejo vse društvene pravice.

 § 18.

            Član, ki se ne drži določil tega statuta oziroma se obnaša nespodobno in v nasprotju z društvenimi nameni, dobi opomin s strani Odbora. 

§ 19.

            V primeru, da se član ne odzove opominu (17. in 18. člen) oziroma če se dejanje, ki bi lahko škodilo društvenem ugledu in dejavnostim ponovi, Odbor lahko kršitelja izključi  iz društva. Izključitev je veljavna, če vsaj tri četrt članov odbora glasuje za to.

 

§ 20.

            Če izključen član meni, da je odlok nepravičen, se lahko pritoži arbitražni komisiji. Odločitev slednjega organa je brezprizivna. Pritožbo je treba Odboru vložiti najkasneje v roku štirih tednov.

Člani, ki zaradi odpovedi, zamujenega roka plačila ali izključitve ne pripadajo več društvu, ne morejo zahtevati povrnitve že vloženih prispevkov ter nimajo pravice do društvenega premoženja.

 

§ 21.

            Kdor odstopi z društva pred časom, določenim v 14. členu, je dolžan plačati pristojbino za tekoče leto.

§ 22.

            Častni člani niso dolžni plačati kakršen koli prispevek.

 

4.poglavje.

Odbor društva.

§ 23.

            Odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in sedem direktorjev.

Odbor je izvoljen na občnem zboru z večino glasov.

Izvoljeni kandidati obdržijo mandat dve leti in so lahko ponovno izvoljeni.

Vse društvene funkcije so sprejete brez plačila.

 

§ 24.

            Znotraj Odbora se izvoli prvega in drugega tajnika, blagajnika in ekonoma. Ostali tri direktorji jih ob potrebi nadomestijo ter istočasno delujejo kot revizorji.

Posebno dobrovoljnim članom lahko Odbor dodeli določena opravila.

 

§ 25.

            V primeru, da eden ali več odbornikov zapusti mandat pred naravnim iztekom, Odbor skliče splošno glasovanje med člani za izvolitev novega kandidata, ki bo prevzel vakantno funkcijo. Novoizvoljeni član Odbora obdrži svoj mandat do naslednjega splošnega glasovanja.

 

§ 26.

            Članu, ki zanemarljivo opravlja dolžnosti v zvezi s svojim mandatom ali brez prepričljivega razloga ne prisostvuje štirim zaporednim sejam odbora, Odbor lahko odpusti mandat.

 

§ 27.

            Odbor vabi k spoštovanju statuta, k redu, moralni in materialni blaginji ter ugledu društva; predlaga honorarne člane; skrbi za uvajanje posebnih pravil za notranjo ureditev, odloča o sprejemu novih članov ali izključitvi tistih navedenih v 18. členu, odloča o pritožbah in predlogih članov, ob zaključku vsakega društvenega leta izda poročilo o upravljanju, določa program izletov ter odloča o udeležbi ne-članov na izlete in izvaja sklepe občnih zborov.

 

§ 28.

            Predsednik zastopa društvo pred oblastmi in tretjimi strankami, sklicuje odbor, predseduje seje Odbora oziroma občne zbore, vodi in nadzoruje razpravljanja ter se ukvarja z vsemi zadevami v zvezi z notranjo ureditvijo.

V posebnih primerih lahko pooblasti posamezne odbornike, da zastopajo društvo.

 

§ 29.

            V primeru, da predsednik ne utregne opraviti svoje naloge, ga nadomesti podpredsednik; če pa oba nista v stanju opraviti naloge navedene v 28. Členu, te naloge prevzame odbornik, ki je po potrebi izvoljen na začetku vsakega leta.

§ 30.

            Prvi tajnik piše zapisnike sej Odbora in občnih zborov; skrbi za društveno korespondenco, ureja splošni članski dnevnik in zapisnik društvenih izletov ter pomaga predsedniku pri upravljanju notranje ureditve.

§ 31.

            Drugi tajnik pomaga prvemu pri upravljanju notranje ureditve ter ga nadomešča v slučaju, da je ta onemogočen.

 § 32.

            Blagajnik vodi društveno blagajno in upravlja sklad glede na odločitve Odbora, zbira redne prispevke članov ter katerekoli druge dobičke, s pooblastilom ekonoma izvrši vsa plačila, nadzoruje računovodstvo in ob zaključku vsakega leta, Odboru izda natančno poročilo o društveni blagajni.

 

§ 33.

            Ekonom skrbi za ekonomsko upravljanje društva, pripravi zaključni račun ter ga odobri, skrbi za natančen inventar društvene imovine ter skrbi za njeno vzdrževanje in skrbi za redni prejem dohodkov. Ob koncu vsakega leta Odboru odda premoženjsko stanje društva, tako kot tudi proračun za naslednje leto.

 

§ 34.

            Revizorji vsak mesec preverijo stanje blagajne, analizirajo proračun dohodkov in izdatkov, uporabo društvenega kapitala in ob zaključku vsakega leta revidirajo zaključni račun oziroma društveno premoženjsko stanje.

§ 35.

            Odbor se navadno sestane enkrat mesečno, da preveri morebitne predloge oziroma odloči o društvenih zadevah. V izjemnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo.

Seje Odbora lahko potekajo tudi v obliki telekonference ali preko drugih telematskih sredstev.

 

§ 36.

            Zato da so seje Odbora veljavne, je potrebna prisotnost vsaj petih članov vključno s predsednikom, oziroma njegovim nadomestnikom.

Odbor sprejme odločitve z absolutno večino glasov, z izjemo primerov navedenih v 18. členu.

V primeru uravnovešenega glasovanja, odloča predsednik. Podpredsednik glasuje enako kot ostali odborniki, razen ko nadomešča predsednika.

§ 37.

            Za sprejem izdatkov, kateri so dvajsetkrat višji od vsote letne članarine, je potrebno pooblastilo Odbora; za nižje izdatke je dovolj pooblastilo ekonoma.

 

§ 38.

            Vsak društveni akt mora biti podpisan od predsednika in enega tajnika. Tudi ožigosano potrdilo o plačilu članarine velja le če nosi podpis blagajnika, oziroma po potrebi pooblaščenega nadomestnika.

Revizorji vsak mesec preverijo stanje blagajne, analizirajo proračun dohodkov in izdatkov, uporabo društvenega kapitala in ob zaključku vsakega leta revidirajo zaključni račun oziroma društveno premoženjsko stanje.

 

7.poglavje.

Občni zbor.

 § 39.

            Enkrat letno v teku prvih treh mesecev, so člani povabljeni na redni občni zbor, da razpravljajo o sprejemu gospodarske oziroma virtualne uprave za prejšnje leto, ter da ob zaključku vsakih dveh let izvolijo novi Odbor.

§ 40.

            Pristojnosti občnega zbora so:

a) sprejem letnega poročila;

b) izvolitev članov Odbora;

c) poimenovanje častnih članov (6. člen);

d) razpravljanje o morebitnih spremembah društvenega statuta oziroma notranje ureditve (47. člen);

e) (ukinjeno);

f) razpravljanje o posebnih društvenih aktih za katere Odbor meni, da je potrebna odločitev članov;

g) razpravljanje morebitnih predlogov članov;

h) odločanje glede razlik v zvezi z interpretacijo društvenega statuta oziroma notranje ureditve (46. člen);

i) razpravljanje o razpolaganju rezervnega skalda;

j) razpravljanje o ukinitvi društva (47. in 48. člen).

 

§ 41.

            Odbor sme sklicati izredni občni zbor vsakič, ko je to potrebno ali po pisni zahtevi z utemeljitvjo, vsaj četrtine dejanskih članov.

 

§ 42.

            Člani prejmejo povabilo na občni zbor 15 dni pred sklicem; dnevni red je treba objaviti vsaj pet dni prej.

 § 43.

            Predloge, o katerih bi člani radi razpravljali na rednem občnem zboru, je treba Odboru pisno vložiti vsaj osem dni pred sklicom seje.

 § 44.

            Zato, da je odlok rednega občnega zbora veljaven, je potrebna prisotnost vsaj ene šestine dejanskih članov.

V primeru, da je število navzočih članov na rednem občnem zboru nižje od tiste določene po zakonu, treba zbor znova sklicati v roku 15 dni; v tem slučaju so vsi prejeti sklepi veljavni ne glede na število navzočih članov.

Pravico do glasovanja imajo dejanski člani, ki so poravnali plačilo članarine.

 

§ 45.

            Sklepi občnega zbora se sprejmejo z večino glasov.      Glasovanje poteka tajno.

V primeru, da se član ne more udeležiti glasovanja, lahko pooblasti nadomestnika s pisnim pooblastilom. Vsak član lahko prejme eno samo pooblastilo.

 

8.poglavje.

Splošni predpisi.

 § 46.

            Občni zbor določa o sporih med člani v zvezi s predpisi in pomenom tega statuta, oziroma društvenimi sklepi.

V zvezi s spori glede ostalih društvenih zadev, vsako leto ob prvem sestanku po občnem zboru, Odbor izvoli arbitrarno komisijo petih članov, katera si enega izmed njih izvoli za predsednika. Odborniki so iz te izključeni.

 § 47.

            Spremembe statuta ali notranje ureditve, kakor tudi ukinitev kluba se obravnavajo na občnem zboru po predlogu Odbora, ali na podlagi v pisni obliki ustrezno utemeljenega predloga, katerega je podpisalo vsaj polovica vpisanih članov.

Statut se lahko spremeni, če se s tem strinja vsaj tri četrtine navzočih članov.

Vsaka sprememba ali dodatkek ne sme biti v sporu z društvenimi nameni, navedenimi v 2. členu, ki je nespremenljiv.

 § 48.

            Odločitev o ukinitvi društva je veljavna, le če se občnega zbora udeleži vsaj tretjina vpisanih članov ter se stem strinja vsaj tri-četrtina prisotnih članov.

 

§ 49.

            Občni zbor določa, kako nameniti društveno premoženje po prostovoljnem prenehanju društva ter na kateri način mora potekati likvidacija.

V vsakem primeru društvo ne sme deliti svojih dobrin članom, administratorjem ali pa zaposlenim v društvu.

 § 50.

            V primeru, da pride do prenehanja društva na ukaz oblasti ali zaradi premajhnega števila članov (9. člen), bo društveno premoženje, po poravnavi izgub, darovano društvom s podobnimi nameni kot navedeno v 2. členu.

§ 51.

            Oznaka, ki jo člani nosijo med izleti ali ob katerikoli priliki po mnenju Odbora, je belo emajliran ščit, ki vsebuje v svojem okviru društveni monogram, prepleten s tržaško helebardo. Odbor se za nekatere aktivnosti lahko odloči za uporabo uradnega dresa.

 

§ 52.

            Statut se lahko prevede v vse jezike članov. Uradno besedilo ostaja tisto v italijanskem jeziku.

Člani se lahko na Odbor obrnejo v svojem jeziku.

Vsekakor lahko Odbor zahteva, da član priloži prevod v italijanščino.

 

§ 53.

            Društvo pridobiva finančna sredstva preko:

a) članarin;

b) prispevkov, daril, denarnih ali materialnih zapuščin;

c) zaslužkov iz morebitnih promocijskih pobud;

d) drugih pobud.

 § 54.

            Pri organiziranju svojih dejavnosti in komuniciranju s člani, bo društvo skrbelo za čim boljšo uporabo elektronskih sredstev (elektronska pošta, spletne strani, spletna družbena omrežja ipd.).